Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden betreffende de totstandkoming en uitvoering van opdrachten door Schipper & Oosterwijk – Partners in communicatie vof gevestigd te Nunspeet.

ARTIKEL 1
BEGRIPPEN

1.1 Schipper & Oosterwijk – Partners in communicatie vof, organisatie-adviesbureau voor communicatie, fondswerving en marketing, gevestigd te Nunspeet, wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als Schipper & Oosterwijk.
1.2 De contractpartij van Schipper & Oosterwijk wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de opdrachtgever.
1.3 In het kader van deze Algemene Voorwaarden treedt Schipper & Oosterwijk uitsluitend op als opdrachtnemer.

ARTIKEL 2
TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten of goederen door of namens Schipper & Oosterwijk.
2.2 Er kan slechts van een deel van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken op grond van de wet of een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Schipper & Oosterwijk.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden prevaleren altijd boven Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever of Algemene Voorwaarden waarnaar deze verwijst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 3
OPDRACHTOMSCHRIJVING

3.1 Opdrachten worden door Schipper & Oosterwijk schriftelijk geformuleerd. Deze opdrachtomschrijving of offerte is vrijblijvend en geldt als voorstel aan de opdrachtgever voor de formele opdrachtbevestiging.
3.2 De Opdrachtomschrijvingen van Schipper & Oosterwijk zijn vrijblijvend tot het moment van ondertekening of bevestiging per e-mail van een schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever. Deze opdrachtbevestiging geldt conform artikel 4 als overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
3.3 De opdrachtbevestiging vermeldt de duur van de opdracht, de honorering en/of kosten en de diensten en/of de goederen die geleverd worden.

ARTIKEL 4
OVEREENKOMST

4.1 Overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door Schipper & Oosterwijk komen tot stand door ondertekening of bevestiging per e-mail van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever. Na ondertekening of bevestiging per e-mail van de opdrachtbevestiging is er sprake van een opdracht van de opdrachtgever aan Schipper & Oosterwijk.
4.2 Indien de opdrachtgever verzuimt de schriftelijke opdrachtbevestiging binnen vijf dagen na ontvangst te ondertekenen en te retourneren of per e-mail te bevestigen en zijn instemming op enige andere wijze blijkt is er ook sprake van een opdracht van de opdrachtgever aan Schipper & Oosterwijk.
4.3 In een eenmaal verzonden opdrachtbevestiging kunnen niet eenzijdig wijzigingen worden aangebracht. Indien de opdrachtgever aanpassingen verlangt, formuleert Schipper & Oosterwijk een nieuwe opdrachtbevestiging. Na ondertekening of bevestiging per e-mail van de nieuwe opdrachtbevestiging dient de eerder geformuleerde opdrachtbevestiging als vervallen te worden beschouwd. Schipper & Oosterwijk is ook bevoegd om een aanvullende opdrachtbevestiging te formuleren. Het hiervoor in artikel 4.1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
4.4 Artikel 4.1 en 4.2 zijn niet van toepassing indien Schipper & Oosterwijk wegens spoedeisendheid een opdracht aanvaardt zonder dat het offertetraject is doorlopen. In dat geval is de factuur de opdrachtbevestiging en is Schipper & Oosterwijk niet tot meer of anders gehouden. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd zullen de zonder opdrachtbevestiging uitgevoerde werkzaamheden per uur worden gefactureerd.
4.5 Aanvullingen en/of wijzigingen in de opdracht komen alleen tot stand na schriftelijke bevestiging door Schipper & Oosterwijk. Indien deze aanvullingen en/of wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de honorering en/of kosten zoals in de eerder geformuleerde opdrachtbevestiging overeengekomen zal hiervan schriftelijk mededeling worden gedaan aan de opdrachtgever. Bij een verhoging van de honorering en/of kosten komen deze voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 5
VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

5.1 Schipper & Oosterwijk zal de levering van diensten en/of goederen naar beste vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht.
5.2 Schipper & Oosterwijk verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden. Deze verplichting blijft van kracht na de beëindiging van de opdracht.

ARTIKEL 6
VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 Opdrachtgever verleent alle medewerking bij de uitvoering van de opdracht en stelt Schipper & Oosterwijk tijdig en in de gewenste vorm alle informatie en materialen ter beschikking die nodig zijn voor een adequate en correcte levering van de overeengekomen diensten en/of goederen.
6.2 Opdrachtgever verplicht zich tot het onverwijld informeren van Schipper & Oosterwijk over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
6.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Schipper & Oosterwijk ter beschikking gestelde informatie en materialen, ook als deze van derden afkomstig zijn.

ARTIKEL 7
BETALING

7.1 Betaling van de factuur dient plaats te vinden op de tussen Schipper & Oosterwijk en de opdrachtgever overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn. Indien niet anders is overeengekomen en schriftelijk vastgelegd, dient de betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na de factuurdatum.
7.2 De honorering en/of kosten in het kader van de uit te voeren opdracht worden door Schipper & Oosterwijk doorberekend aan de opdrachtgever. Indien daartoe naar het redelijk oordeel van Schipper & Oosterwijk aanleiding bestaat, is de opdrachtgever gehouden op eerste verzoek van Schipper & Oosterwijk een door Schipper & Oosterwijk aan te geven voorschot te betalen. Het te betalen voorschot zal in het algemeen 50% van de honorering en/of kosten in de opdrachtbevestiging bedragen. Indien de opdrachtgever aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft is Schipper & Oosterwijk gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten zonder dat de opdrachtgever enig recht op vergoeding verkrijgt.
7.3 Facturen die door Schipper & Oosterwijk per reguliere post of per e-mail zijn verzonden worden geacht door de opdrachtgever te zijn ontvangen en zonder protest te zijn behouden, tenzij de opdrachtgever binnen tien werkdagen na ontvangst bij Schipper & Oosterwijk schriftelijk en per aangetekende brief heeft gereclameerd ten aanzien van de betreffende factuur.
7.4 Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen veertien dagen heeft voldaan is hij van rechtswege in gebreke. Na het verstrijken van de betalingstermijn ontvangt de opdrachtgever een betalingsherinnering van Schipper & Oosterwijk waarin hij wordt geïnformeerd over de gevolgen van een niet tijdige betaling. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering niet heeft voldaan is Schipper & Oosterwijk gerechtigd vertragingsrente op basis van de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt berekend:
• 15% over de eerste € 2.500,00 met een minimum van € 40,00;
• 10% over de volgende € 5.000,00;
• 5% over de volgende € 5.000,00;
• 1% over de volgende € 190.000,00;
• 0,5% over al het meerdere met een maximum van € 6.775,00
7.5 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting of op enige andere wijze tekort schiet in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 8
TARIEVEN EN OVERIGE KOSTEN

8.1 De tarieven van de honorering en/of kosten in het kader van de uit te voeren opdracht worden door Schipper & Oosterwijk in de opdrachtbevestiging of offerte vermeld en in de factuur gespecificeerd.
8.2 Alle door Schipper & Oosterwijk vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.
8.3 Indien de levering van diensten en/of goederen door Schipper & Oosterwijk leidt tot het uitbrengen van een schriftelijke rapportage wordt deze digitaal aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Wanneer de opdrachtgever een of meer exemplaren in print wenst te ontvangen, zullen de kosten hiervan worden doorberekend aan de opdrachtgever.
8.4 Prijswijzigingen van diensten en/of goederen die benodigd zijn voor de uitvoering van de opdracht en zich voordoen na de aanvaarding van de opdracht kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden ook begrepen de verandering van lonen en sociale lasten, de verhoging van belastingen en alle andere gebeurtenissen die kostenverhogende effecten hebben.

ARTIKEL 9
VOORTIJDIGE BEËINDIGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

9.1 Indien de opdrachtgever heeft ingestemd met de opdrachtbevestiging overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.1, 4.2 of 4.4 en de opdrachtbevestiging desondanks annuleert nog voordat Schipper & Oosterwijk met de uitvoering is begonnen, is de opdrachtgever verplicht de volgende bedragen te vergoeden:
• tot 8 weken voor de geplande aanvang van de uitvoering van de opdracht: 25% van de in de opdrachtbevestiging vermelde honorering en 100% van de eventueel reeds gemaakte kosten;
• tot 4 weken voor de geplande aanvang van de uitvoering van de opdracht: 50% van de in de opdrachtbevestiging vermelde honorering en 100% van de eventueel reeds gemaakte kosten;
• tot 2 weken voor de geplande aanvang van de uitvoering van de opdracht: 75% van de in de opdrachtbevestiging vermelde honorering en 100% van de eventueel reeds gemaakte kosten;
• binnen 2 weken voor de geplande aanvang van de uitvoering van de opdracht: 100% van de in de opdrachtbevestiging vermelde honorering en 100% van de eventueel reeds gemaakte kosten.
9.2 Schipper & Oosterwijk is gerechtigd zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
• de opdrachtgever zijn verplichtingen zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden niet of niet geheel of niet tijdig nakomt;
• de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of hem surseance van betaling wordt verleend, zijn faillissement aanvraagt of hij in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming grotendeels wordt geliquideerd en/of zijn huidige onderneming staakt;
• de opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
9.3 Door ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen van Schipper & Oosterwijk op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Ontbinding van de overeenkomst geeft de opdrachtgever tegenover Schipper & Oosterwijk geen enkel recht op schadevergoeding. Dat laat onverlet dat Schipper & Oosterwijk het recht op volledige schadevergoeding heeft.

ARTIKEL 10
AUTEURSRECHT

10.1 De opdrachtgever verklaart dat al het door hem (digitaal) aan Schipper & Oosterwijk ter beschikking gestelde materiaal zonder beperkingen door Schipper & Oosterwijk gebruikt kan worden bij de uitvoering van de opdracht, ook indien dit gebruik verveelvoudiging of reproductie van het materiaal impliceert en voor zover dit materiaal beschermd is door de auteurswet of enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht. De opdrachtgever vrijwaart Schipper & Oosterwijk voor alle (financiële) gevolgen die uit het gebruik en de verveelvoudiging of reproductie van het ter beschikking gestelde materiaal voortkomen. Deze vrijwaring betreft eveneens het door de opdrachtgever aan Schipper & Oosterwijk ter beschikking gestelde materiaal voor de totstandkoming waarvan software is gebruikt die een officiële en geldende gebruikerslicentie behoeft.
10.2 De auteursrechten die betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht door Schipper & Oosterwijk zijn zodra en voor zover de opdrachtgever aan zijn (financiële) verplichtingen heeft voldaan het gezamenlijk eigendom van Schipper & Oosterwijk en de opdrachtgever. Openbaarmaking en/of verveelvoudiging is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere auteursrechthebbende. Indien Schipper & Oosterwijk en de opdrachtgever overeenkomen en schriftelijk vastleggen dat het intellectuele eigendom van door Schipper & Oosterwijk ontwikkelde producten overgaan op de opdrachtgever, zal de eigendomsoverdracht pas plaatsvinden nadat de opdrachtgever aan al zijn (financiële) verplichtingen tegenover Schipper & Oosterwijk heeft voldaan.
10.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan door Schipper & Oosterwijk ontwikkelde producten anders te gebruiken dan strikt ten behoeve van zichzelf, tenzij Schipper & Oosterwijk daarin schriftelijk toestemt.
10.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan aan derden mededeling te doen over door Schipper & Oosterwijk geleverde diensten en goederen, de door Schipper & Oosterwijk gehanteerde methodiek/werkwijze en de door Schipper & Oosterwijk uitgebrachte rapportage of deze op andere wijze openbaar te maken, tenzij Schipper & Oosterwijk daarin schriftelijk toestemt.
10.5 Het staat de opdrachtgever vrij om door Schipper & Oosterwijk ontwikkelde producten te verveelvoudigen voor gebruik in de eigen organisatie.

ARTIKEL 11
DIGITALE COMMUNICATIEMIDDELEN

11.1 Indien niet anders is overeengekomen en schriftelijk vastgelegd mag Schipper & Oosterwijk er van uitgaan dat correct geadresseerde e-mails ongeacht de aard en inhoud van de communicatie door de opdrachtgever worden aanvaard.

ARTIKEL 12
AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van Schipper & Oosterwijk tegenover de opdrachtgever is beperkt tot schade die wordt veroorzaakt door opzet en grove nalatigheid bij de levering van diensten en/of goederen overeenkomstig de opdrachtbevestiging.
12.2 De aansprakelijkheid van Schipper & Oosterwijk is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat in de opdrachtbevestiging is overeengekomen als honorering voor de levering van diensten en/of goederen door of namens Schipper & Oosterwijk.
12.3 Schipper & Oosterwijk kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien de planning en/of het resultaat van de geleverde diensten en/of goederen afwijkt van de planning en/of het resultaat dat in de opdrachtbevestiging was voorzien. Eventuele afwijkingen in planning en/of resultaat doen niets af aan de (financiële) verplichtingen van de opdrachtgever die voortkomen uit de opdrachtbevestiging.
12.4 Schipper & Oosterwijk kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien de geleverde diensten en/of goederen door de opdrachtgever op een onjuiste wijze worden gebruikt of toegepast of indien er sprake is van een verandering in de omstandigheden die bij de totstandkoming van de opdrachtbevestiging redelijkerwijs niet waren te voorzien.
12.5 Schipper & Oosterwijk kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden ten gevolge van gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie en/of materialen.
12.6 De opdrachtgever is gehouden Schipper & Oosterwijk volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waaronder de aansprakelijkheid van Schipper & Oosterwijk die zij in deze Algemene Voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever heeft uitgesloten.

ARTIKEL 13
NAWERKING

13.1 Bepalingen die naar hun aard ook na afronding van de werkzaamheden in het kader van de opdrachtbevestiging van toepassing zijn, blijven na afloop of beëindiging van de overeenkomst onverkort van kracht.

ARTIKEL 14
TUSSENKOPPEN

14.1 Tussenkoppen in deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend de leesbaarheid van het document te bevorderen en hebben geen zelfstandige betekenis.

ARTIKEL 15
KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

15.1 Klachten dienen binnen tien werkdagen na de afronding van de werkzaamheden in het kader van de opdrachtbevestiging of levering van diensten en/of goederen schriftelijk bij Schipper & Oosterwijk gemeld te worden. In goed overleg zoeken Schipper & Oosterwijk en de opdrachtgever gezamenlijk in redelijkheid en billijkheid naar een bevredigende oplossing.
15.2 Klachten als bedoeld in Artikel 15.1 kunnen alleen gemeld worden voor zover de opdrachtgever de geleverde diensten en/of goederen niet aangewend heeft tot zijn nut of in gebruik genomen heeft.
15.3 Op alle overeenkomsten tussen Schipper & Oosterwijk en de opdrachtgever en de fase waarin deze overeenkomsten tot stand komen is het Nederlands recht van toepassing.
15.4 Het correspondentieadres van Schipper & Oosterwijk is het op briefpapier en/of e-mails vermelde vestigingsadres alsmede het verstrekte e-mailadres. Het correspondentieadres van de opdrachtgever is het op briefpapier en/of e-mails vermelde vestigingsadres alsmede het verstrekte e-mailadres.

ARTIKEL 16
OVERMACHT

16.1 Indien Schipper & Oosterwijk ten gevolge van arbeidsongeschiktheid of andere vormen van overmacht niet in staat is (onderdelen van) de opdracht uit te voeren, zal Schipper & Oosterwijk naar vermogen voor passende vervanging zorgen. Schipper & Oosterwijk is niet aansprakelijk voor eventuele schade als er onverhoopt geen passende vervanging voorhanden is.

ARTIKEL 17
DEPONERING

17.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Nunspeet, 1 mei 2015