Privacyverklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring informeert Schipper & Oosterwijk – Partners in communicatie u over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en over het doel daarvan. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van mensen met wie wij een zakelijke relatie hebben of willen hebben. In deze verklaring informeren wij u over uw rechten en de manier waarop wij uw persoonsgegevens bewaren en beschermen.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een natuurlijke persoon, zoals een naam en adres en een afbeelding. Wanneer een combinatie van gegevens te herleiden is tot een natuurlijk persoon spreken we over persoonsgegevens.

Schipper & Oosterwijk

Een correcte en zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens van onze zakelijke relaties vinden wij belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn verantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Schipper & Oosterwijk – Partners in communicatie
Heemskerklaan 12
8072 AG Nunspeet
0341 250154 of info@schipperenoosterwijk.nl

 

Hoe verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Schipper & Oosterwijk verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij een zakelijke relatie hebben of willen hebben. Deze mensen zijn werkzaam bij de overheid of bij politieke partijen.

Wij verzamelen persoonsgegevens op twee manieren:

  1. Persoonlijke aanmelding voor een van onze diensten of voor het e-contact LinkedNet via een van de formulieren op onze website. Wij vragen bij persoonlijke aanmelding toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te verwerken.
  2. Verwerving van naam en e-mailadres via publieke bronnen. Wij vragen bij verwerving via publieke bronnen toestemming om de persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken voor LinkedNet. Deze toestemming kan op elk moment weer ingetrokken worden. Als de toestemming niet verleend of ingetrokken wordt, verwijderen wij naam en e-mailadres uit ons bestand.

Voor het uitvoeren van een zakelijke overeenkomst verzamelen en verwerken wij naam en e-mailadres, (factuur)adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en politieke overtuiging. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
Voor LinkedNet verzamelen wij in openbare bronnen uitsluitend naam en e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens uitsluitend als daar expliciet toestemming voor wordt gegeven. Het doel van LinkedNet is de lezers te informeren over wat er speelt in hun vakgebied en over ons aanbod. Wij verwerken alle persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij verzameld worden en stellen deze niet ter beschikking aan derden.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Schipper & Oosterwijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt.

De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens werden gebruikt. Persoonsgegevens die verwerkt zijn in de financiële administratie moeten wij 7 jaar bewaren. Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra zij niet meer bewaard hoeven te worden. Persoonsgegevens die wij gebruiken voor LinkedNet verwijderen wij zodra u aangeeft dat u geen prijs meer stelt op dit e-contact.

 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Schipper & Oosterwijk hecht aan een veilige en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Dat betekent ook dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet ter beschikking stellen aan derden.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen oneigenlijk en/of onrechtmatig gebruik. Binnen onze organisatie worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door uw contactpersoon en/of door de medewerker van onze administratie. Anderen kunnen uw gegevens niet inzien en/of wijzigen.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door Schipper & Oosterwijk en niet gedeeld met andere organisaties of personen.

 

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft u meer zeggenschap over uw persoonsgegevens. In dat kader kunt u Schipper & Oosterwijk op elk moment verzoeken om inzage in en/of correctie dan wel verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit verzoek kunt u richten aan administratie@schipperenoosterwijk.nl. Aan dit adres kunt  u ook vragen met betrekking tot deze privacyverklaring richten.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeeldbrieven voor een verzoek om inzage, correctie of verwijdering. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen. U moet er rekening mee houden dat wij in verband met wettelijke bewaartermijnen niet alle persoonsgegevens mogen verwijderen.

Het zogenaamde ‘Recht van verzet’ geeft u de mogelijkheid om uw eerder gegeven toestemming weer in te trekken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Wanneer u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij er een wettelijke reden is om deze langer te bewaren.